Vihome - Smart ship Trà Vinh chuẩn bị ra mắt!!

Trần Việt Hoài 18.04.2020